Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja (2009)

3. in 4. aprila 2009 je Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS) organizirala mednarodno znanstveno konferenco z naslovom ‘Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja’.

Konference se je udeležila tudi naša projektna skupina. Na tem mestu podajamo kratke povzetke naših prispevkov. S klikom na dodatno povezavo si lahko ogledate tudi celoten prispevek.

MODELI IN STRATEGIJE ZA OBRAVNAVO UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI

Dr. Marija Kavkler, izr. prof.

Povzetek

Uspešno implementacijo Koncepta dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli (Magajna in sod. 2008) zagotavlja inkluzivna vzgoja in izobraževanje, zato predstavlja tudi krovni koncept učinkovite obravnave otrok z učnimi težavami. Inkluzivne vzgoje in izobraževanja za učence z učnimi težavami pa ni brez prilagajanja učnih in vzgojnih metod, učnih gradiv, preverjanja in ocenjevanja, podpore ter pomoči učencu in učitelju v razredu. Vse te pogoje omogoča sistematično izvajanje sistemskega pristopa inkluzivne vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: inkluzija, sistemski pristop, učenci z učnimi težavami, posebne potrebe in petstopenjski model nudenja učne pomoči.

Summary

The success of implementation of Concept of working with pupils with learning difficulties in primary school depends on inclusive education and therefore presents the core concept of efficient treatment of pupils with learning difficulties. There can not be inclusive education for pupils with learning difficulties without the adaptation of teaching and education methods, teaching tools, evaluations and support to both pupil and teacher in the class. All these can be achieved through the implementation of the systemic approach of inclusive education.

Key words: inclusion, systemic approach, pupils with learning difficulties, special needs, 5-step model of support, good teaching practice.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

 

PREPOZNAVANJE IN DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE UČNIH TEŽAV

Problemi, modeli in nove usmeritve

Dr. Lidija Magajna, doc.

Povzetek

Problemi identifikacije in ocenjevanja učnih težav, še posebej diferencialne diagnostike specifičnih motenj učenja (SUT) ali težje oblike, imenovane primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), so kompleksni in še vedno zelo aktualni. Čeprav trajajo številne zanimive razprave in strokovne polemike v svetu in pri nas že desetletja in so bili doseženi določeni konsenzi, so prisotna še številna odprta vprašanja.

Ključne besede: učne težave, specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, modeli identifikacije, diagnostično ocenjevanje.

Summary

There are complex and current problems of identification and assessment of learning difficulties, in particular the differential assessment of specific learning disabilities and the more severe form the so-called deficits in specific learning areas. Despite interesting debates and polemics in many countries as well as in Slovenia have been going on for several decades and some consensus among researchers has been achieved so far, there are many important questions which still are not solved.

Key words: learning difficulties, specific learning disabilities, deficits in specific learning areas, models of identification, diagnostic assessment.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

 

OTROCI, KI IZHAJAJO IZ MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠČINE, IN PROGRAMI POMOČI

Mag. Milena Košak Babuder, asist.

 

Povzetek
Pri učencih z učnimi težavami, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti (revščine) niso deležni potrebnih spodbud tako v domačem kot v širšem okolju, se čutijo strokovni delavci najbolj negotove, saj je med njimi zelo malo tistih, ki zaznavajo vpliv revščine na izobraževalno uspešnost učencev z učnimi težavami. Pri otroku, ki izhaja iz revnega okolja, pride do neskladja med znanji in strategijami, ki jih je otrok razvil v domačem okolju, in tistimi znanji in strategijami, ki se jih pričakuje ob vstopu v šolo, zato ima otrok hude težave že na začetku šolanja, z leti pa se težave samo poglabljajo.

Ključne besede: revščina, šolska uspešnost, posebne potrebe otrok, programi pomoči.

Summary
When working with pupils with learning problems originating from poverty, our professional workers at school feel most uncertain. Only few of them understand the impact of poverty on successful school performance of pupils with learning problems because of poverty. With a child who lives in poverty there occurs a discrepancy between knowledge and strategies that a child had developed in their home environment and that knowledge and strategies that are expected at the beginning of schooling. Because of this a child experiences severe problems at the very beginning of schooling and problems are growing through years.

Key words: poverty, successful school performance, children’s special needs, programmes of help/support.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

 

PODPORA UČITELJU ZA UČINKOVITO POUČEVANJE IN POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI

Mag. Suzana Pulec Lah, asist.

 

Povzetek
Podpora učitelju predstavlja pomemben dejavnik za zagotavljanje učinkovitega poučevanja in nudenja ustrezne pomoči učencem z učnimi težavami. Temeljiti mora na učiteljevih potrebah, potrebah učencev in značilnostih okolja, v katerem se odvija vzgojno-izobraževalni proces. V prispevku predstavljamo trende zagotavljanja podpore (pomembne elemente, vrste in oblike podpore) učiteljem v evropskih državah in v Sloveniji. Izpostavljamo učiteljeva videnja trenutnih ovir za zagotavljanje učinkovitega poučevanja in nudenja pomoči učencem z učnimi težavami, njihove potrebe po podpori ter nakažemo priložnosti za nadaljnji razvoj celovitega sistema podpore učitelju.

Ključne besede: podpora učitelju, učenci z učnimi težavami, učiteljeve potrebe, pomembni elementi, vrste in oblike podpore in pomoči učitelju.

Summary
A teacher’s support represents one of the key factors in ensuring efficient teaching as well as appropriate support to pupils with learning difficulties. It has to be based on both teacher’s and pupil’s needs as well as characteristics of the environment in which educational process is taking place. The paper presents trends of providing support (core elements, types and forms of support) for teachers in European countries including Slovenia. We point out a teacher’s perception of current barriers and obstacles that prevent them from providing efficient teaching and appropriate support to pupils with learning difficulties as well as a teacher’s needs for support. Finally, we introduce some opportunities for further development of a holistic system of a teacher’s support.

Key words: a teacher’s support, pupils with learning difficulties, a teacher’s needs, core elements, types and forms of support for teachers.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

 

EKONOMSKE POSLEDICE UČNE NEUSPEŠNOSTI

Andreja Jereb, univ. dipl. ped.

Povzetek
Petina mladih do 24. leta v EU ne dokonča osnovnega šolanja, s čimer ne pridobijo potrebnih sposobnosti in kompetenc, ki so nujne za njihovo uspešno vključitev v družbo in trg dela. Ti mladi ne zmorejo ustrezno odgovoriti na tehnološki in znanstveni napredek in gospodarske spremembe v družbi, v kateri živijo. V prispevku so navedeni cilji šolanja v novem tisočletju, podrobneje pojasnjeni visoki stroški učne neuspešnosti tako na ravni posameznika kot družbe, v kateri živi, in na ravni narodnega gospodarstva na različnih področjih ter povzeti nekateri predlogi za zmanjšanje števila učencev, ki v šoli niso uspešni.

Ključne besede: Ekonomske posledice, študije stroškov in koristi, premagovanje šolske neuspešnosti.

Summary
One fifth of young people in the European Union under the age of 24 do not complete primary education. This prevents them from acquiring skills and competences that are necessary for their successful social and labour market integration. They are unable to respond adequately to technological and scientific progress as well as to economic changes of the society in which they live. In the contribution millennium education goals are enumerated, important economic consequences of educational failure for the individual, for the society in which he/she lives and for different spheres of national economy are explained in detail, as well as some proposals are given aiming at reducing the percentage of pupils with school failure.

Key words: Economic consequences, cost-benefit studies, overcoming school failure.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

 

PRAVNI VIDIKI UČNIH TEŽAV – PRIMERI TUJIH PRAKS

Lia Janželj, univ. dipl. psih.

Povzetek
Pomembnost šolskega prava se povečuje zaradi široko priznane in sprejete pravice do izobraževanja za vse. Prispevek predstavlja nekatere mednarodne pravne temelje glede pravice do inkluzije, ključne zakonske elemente ameriške (IDEA, NCLB) – skupaj s sodno prakso – in britanske ureditve (Education Act, SENDA) ter na kratko oriše pravni okvir na Finskem. V zaključku so povzeti skupni, bistveni cilji navedenih pravnih ureditev.

Ključne besede: pravica do izobraževanja, inkluzija, (specifične) učne težave.

Summary
Importance of school law has been increasing due to widely recognized and accepted right to education for all. Paper introduces some of the international law fundations concerning the right to inclusion, followed by key american (IDEA, NCLB) – combined with court precedences – and british legislation (Education Act, SENDA) and short description of law regulations in Finland. Conclusion summs up the common, core goals of previously mentioned legislation.

Key words: a right to education, inclusion, (specific) learning difficulties.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

 

UČNE TEŽAVE – POGLED V PRETEKLOST

Nekatera izhodišča

Janja Košir, prof. def.

Povzetek
V prispevku predstavljamo nekatera zgodovinska izhodišča glede razvoja koncepta vzgojno-izobraževalnega dela in pomoči za učence z učnimi težavami, ki jih povezujemo z zgodovinskim pojmovanjem šolske neuspešnosti. Zgodovinska nit razvoja nam je v pomoč v širšem razumevanju in reflektiranju preteklih in sedanjih iskanj ustreznih rešitev in se povezuje tudi z današnjimi napori učinkovite implementacije Koncepta dela za učence z učnimi težavami v osnovni šoli. Na koncu prispevka o pravičnosti, dostopnosti, kvaliteti in učinkovitosti v vzgoji in izobraževanju »drugačnih in različnih« učencev razmišljamo v luči notranjega doživljanja osebe.

Ključne besede: učni neuspeh, učne težave, specifične učne težave.

Summary
In this paper historical beginnings in the development of an educational concept and help for students with learning disabilities are presented and related to historical comprehension of a school failure. Historical beginnings help us in understanding and reflecting of past and current searching of appropriate solutions. It is also related to present efforts of implementation of an educational concept for students with learning disabilities in primary school. A thought about equity, accessibility, quality and efficacy in education, discussed in terms of an intrinsic experiencing of a person is added at the end of this paper.

Key words: school failure, learning disabilities, specific learning difficulties.

S klikom na povezavo si lahko ogledate celoten prispevek

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)